සමුගන්න අවසරයිද මන්දා.....

// // Leave a Comment
හිඳ පුරා වසරක්
සැලසුම් ගොඩක් - හිත තද කරන්
පුරා වසරක් ගෙවුන කාළයක්
අදින් වෙන් වෙයි නුඹ අපෙන්

වසරින් වසර නැවුම් වෙමින් හිඳ
කුමක් අප කලේද මෙපනක්
කාලය ගතවුනිද කොතරම්
අහෝ අද වෙන් වෙයි නුඹ නම්

සිතා ගත්තෙමි අලුත් වන්නට
හෙටින් පසුවත්
මගේ දිවි මග අලුත් වන්නට
කෙසේ සමු දෙන්නද නුඹට මම

කොතෙක් ඇවිටිලි උනද කම් නැත
අලුත් වන්නට කාලය පැමින ඇත
හෙටින් උදාවන නව වසර තුල
අලුත් මිනිසෙක් වනු ඇත
ඉතින් අවසර දෙමි මම නුඹට කාලය
අලුත් අවුරුදු සිපගන්න මම......