වසන්තය එනවා සත්තයි..........

// // Leave a Comment

වසන්තය එනවා සත්තයි..........
ලස්සන හීන ගොඩක් අරගෙන

නිල් අහසක් යටට වෙලා හැමදාම

ඒහීන වල අරුත සෙවුව මං

හැමදාම ඔබේ මුහුණ දිහා

හොරෙන් බලාගෙන
අහිංසකව මටම හිනාවෙලා
ලස්සන ආදරයක හීන දැකපු මං
සැබෑ ලොකෙදි ඒ හින සැබෑකරගන්න
දහසක් පැතුම් පුරවගෙන හැමදාම
උදේට ඔයාව දකින්නම එනවා
ඒහීන අතරේ පාවෙලා ගිහින්
ලස්සන ආදරයක සුබම සුබ
ඇරබුමක පෙරනිමිති එක්ක
මම දන්නවා ඇත්තමයි
වසන්තය එනවා සත්තයි..........