ඔබට හැකිද මගේ අහසට එලිය දෙන්න...

// // Leave a Comment

නිල් අහසට සුදු පිරුවට
අතුරාලු වලාකුලේ
ඔබට හැකිද මගේ අහසට
සුදු පිරුවටයක් දමන්න

සඳ එලිය පිරි අහස් කුසට
එලිය දෙන්න වෙරදරනා
සඳසාවියේ ඔබට හැකිද
මගේ අහසට එලිය දෙන්න
බිංදු බිංදු වැහිපොද විත්
බිම තෙමනා වැසි අහසට
කියන් ඔබට හැකිද කියා
මගේ නියං සිතට වතුර දෙන්න
පුංචි පුංචි ඇස් නලවන
හිනැහෙන ඔය තොල් පෙති මත්තට
අවසරයිද ඇවිදින් මට
පුංචි හාදුවක් දෙන්නට
සිහිනෙන් සිහිනෙට ඇවිදින්
ඔබේ ලගින් ඇවිත් ඉන්න
ඔබේ හිතේ ඉඩ තියෙයිද
මටත් ටිකක් හිඳගන්නට