ප්‍රේමයේ විරහව දැක මම මෛත්‍රී කරමී

// // Leave a Comment
මා නුඹ සීරියස් ලව් කරන්නට පැතුවෙමි
නමුත් මා දුකට පත්වුයෙමි.
ඉන්පසුව  බොක්කෙන්ම ලව් කලෙමි
එහිදීත් ඉතිරි වුනේ දුක පමණි.
අවසානයේ හදවතින්ම නුඹ පැතුවෙමි
පෙරටත් වඩා මා අසරණ වුණි.
කිරීමට කිසිවක් නොමැති තැන නුඹව සිතින් අත් හැරියෙමි.
මාස ගණනකින් නොලැබි සතුට මා හදවත වෙලා ගති.


නුඹ මට ප්‍රතිචාර නොදැක්වූ  තැන
නුඹට වෛර කරන්නට මා පෙළඹුනි.
වෛර කිරීමේ ප්‍රතිවිපාක දැක
වෛර නොකරන්නට මා ඉටාගතිමි.
අවසානයේ මෛත්‍රිය වඩා
ඉත සිතින් නුඹ පැත්වෙමි.
නමුත් මෛත්‍රිය උපරිම වන විට
ඉබේටම නුඹව සිතින් මඟහැරුණි.

                                        ඕෂිත වරකපිටිය