හිනැහෙන්නේ මම තාම ඔබේ මුහුණ දැකගන්න...

// // Leave a Comment

මනමාල හිත් අහසේ
ලියවෙච්ච පෙම් සිහිනේ
සිටියාද එක් කොනක
මගේ හිතට වද දෙන්න...

මැදියමේ එක් රැයක
හැඬුවාට මේ දෑස
පසුදාට හිනැහෙන්නේ
ඔබේ දෑස දැකගන්න...

හැමදාම හිනැහෙච්ච
ඔබේ මුහුණ දුටුවාම
හඬන මේ මගේ දෑස
නුදුටුවාද ඔබ තාම...

කවි ගීත ලියවෙච්ච
මැදියමේ රැය එක්ක
හිටියාම ඇතිය මට
බිඳුනු හිත සනසගන්න