මාද සමගින් සයුරු වෙරළට යම්ද කළු සුදු කුමරිය ඔබත්...

// // Leave a Comment
අහඹු ලෙස දුටු රුව සොයාගෙන
කාලයට ඉඩ දී තවත්
පසුව පෙම් කල ඔබට
ඒදා මෙන් අදත් සිටියා නම්
අපේ පෙම මහා... සයුරක්

විටෙක පෙම් බැඳි
විටෙක වෙන් වුන
සයුරු වෙරලේ තනිව හිඳිමින්
හිඳපු අපේ පෙම මට අනුව නම්
වියළුනු පෙම් කතාවක්...

ඒදා මෙන් නොව මතු මතුත්
නොවෙනස්ම වන පෙම් කතාවක්
වන්න තිබුනා වෙන් නොවුනු විට
එදා මෙන් අද, හෙට දිනත්...

සොයා විත් පෙම් සිහින සිතුවම්
පාට ගා අප හෙට දිනත්
අතීතය දිගහැරුම අවැසිද
නූතනය වෙත ලං වුවත්...

නතර වුණ තැන නැවත ඇවිදින්
අරඹන්නට අප පෙම් කවක්
මාද සමගින් සයුරු වෙරළට
යම්ද කළු සුදු කුමරිය ඔබත්...